14 nov
#180387

Studiedag Overheidsopdrachten 2018 - Westerlo

Event | Recht en wetgeving

Voor de zevende keer organiseert Escala de Studiedag Overheidsopdrachten. Ook deze keer houdt u uw kennis up-to-date tijdens één intensieve dag gevuld met juridische en praktische aspecten.

Nieuw in 2018

 • De studiedag telt opnieuw 16 sessies waaronder 9 nieuwe topics.
 • We verwelkomen op deze studiedag 3 nieuwe sprekers.
 • Om u nog beter te faciliteren verhuist de studiedag naar twee nieuwe locaties: onze eigen campus te Gent en 4Wings te Westerlo.

De sessies zijn met één of twee asterisken onderverdeeld

 • * voor geïnteresseerden met een beperkte basis of als heropfrissing
 • ** voor gevorderden

Naast de actualiteit meegeven willen we op deze studiedag zoals steeds ook verdiepen. We zorgden opnieuw voor een gevarieerd aanbod, met enkele klassiekers en een aantal nieuwigheden rond overheidsopdrachten. U stelt zelf uw programma samen, in functie van uw interesse. U kiest 4 sessies die u wenst te volgen.

De studiedag is zo opgebouwd dat er de hele dag door sessies zijn zowel voor beginners als voor gevorderden; voor wie focust op plaatsing alsook voor wie focust op uitvoering.

Waarom intekenen voor de Studiedag Overheidsopdrachten?

 • U kunt 4 sessies bijwonen die u zelf kiest uit het uitgebreide aanbod topics toegespitst op aanbestedende overheden (overheden, scholen, ziekenhuizen, ...)
 • We staan stil bij belangrijke pijnpunten en nieuwe evoluties door rechtspraak en regelgeving, hierdoor bent u weer up-to-date!
 • Ieder jaar integreren wij verschillende nieuwe topics en nieuwe sprekers in de studiedag.
 • Uw evaluaties nemen wij ter harte zodat u op-en-top kwaliteit mag verwachten, zowel qua inhoud als sprekers.
 • U komt in contact met verschillende collega's, die allemaal gespecialiseerd zijn in overheidsopdrachten.
 • De sprekers kunt u ook vóór en na de lezing aanspreken, en zo uw vragen stellen.
 • U kan de documentatie van alle lezingen op papier ontvangen.
 • Deelnameprijs bedraagt slechts € 195 (excl. BTW) voor deelnemers uit de social profit en publieke sector (€ 345 voor vrije beroepers en ondernemingen)
 • Verzorgde catering is inbegrepen in de kostprijs.

Volgende advocatenkantoren zijn onze expertisepartners voor deze studiedag: GSJ-advocaten en GD&A-advocaten (hoofdpartners), Lydian, Geerts/Denayer, Crivits & Persyn en Rasschaert-advocaten.

OVB: 5 juridische punten in aanvraag

Vrijdag 14 december

09:30 u
ABC het stappenplan en de tijdslijn van uw overheidsopdracht *

Tijdens deze inleidende sessie gaat de spreker in op de opeenvolgende stappen die door een aanbestedende overheid moeten worden doorlopen.

Zowel qua resultaat als qua timing is het belangrijk om voorafgaand een duidelijk en overzichtelijk beeld te hebben van de procedure en de consequenties van bepaalde keuzes als aanbestedende overheid.

Het uitstippelen van de tijdslijn zal afhankelijk zijn van de complexiteit van de opdracht en de gekozen plaatsingsprocedure.

Met het oog op het sluiten van een goede overeenkomst zal de spreker binnen elke fase wijzen op een aantal aandachtspunten en richtlijnen geven voor een minimumtijdslijn.

1) De voorbereiding (gaande van marktonderzoek, definiëring van het voorwerp, keuze plaatsingsprocedure, opmaak bestek)

2) De bekendmaking en de transparantie

3) Gunningsfase (deze start bij ontvangst van de offertes en loopt tot en met het sluiten van de opdracht )

4) Uitvoering van de opdracht

ABC uitvoering van de overheidsopdracht *

Het ABC Uitvoering van overheidsopdrachten bevat een praktisch overzicht in een notendop van de belangrijke opeenvolgende stappen betreffende de uitvoering van de overheidsopdrachten vanaf de gunning van de opdracht tot en met de keuring en de oplevering ervan. Daarbij wordt telkens ingegaan op de rechten en de verplichtingen van het bestuur en de opdrachtnemer met aandacht voor de vervaltermijnen.

Regelmatigheid offertes **

In deze sessie wordt nader ingegaan op de problematiek van de regelmatigheid van de offertes. Daarbij wordt vooreerst ingegaan op de voorwaarden van een onregelmatigheid te spreken. Verder wordt ingegaan op het onderscheid tussen de substantiële en de niet-substantiële onregelmatigheid. Ook wordt bekeken welke houding een aanbestedende overheid kan/mag aannemen wanneer zij geconfronteerd wordt met een onregelmatige offerte. Daarbij zal tevens de laatste stand van zaken in de rechtspraak worden bekeken.

Need to knows voor de leidende ambtenaar **

Als leidende ambtenaar is het soms wandelen op een slappe koord: wat zijn zijn/haar essentiële taken? Waar begint en eindigt de bevoegdheid? Wat kan wel en wat niet in bijzondere omstandigheden? Wat is de relatie met het college? Wat met het mandaat dat men krijgt? Welke rol kunnen derden (studie- of architectenbureau) spelen in dit proces en wat zijn daarbij bijzondere aandachtspunten? Een antwoord op deze en andere vragen mag u verwachten tijdens deze sessie.

11:10 u
ABC opmaak bestek: valkuilen en uitvoeringsgerichte good practices *

Slechts met een gedegen voorbereiding kan je een performant bestek opmaken dat de beste garantie biedt voor een efficiënte uitvoering.

In deze sessie gaan we in op de opbouw van een goed bestek aan de hand van enkele (goede en slechte) voorbeelden. Verder overlopen we een aantal tips voor de bestekteksten met het oog op die efficiënte uitvoering.

Tenslotte werken we passende maatregelen uit om de opgenomen clausules tijdens de uitvoering afdwingbaar te maken. Preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat tot sancties moet worden overgegaan want deze komen steeds te laat en worden altijd betwist ...

Uitvoering leveringen en diensten: goede praktijken en sancties *

Nadat een leverancier/dienstverlener een opdracht gegund heeft gekregen, moet deze nog uitgevoerd worden. Net zoals bij opdrachten van werken zijn daarop de Algemene Uitvoeringsregels (KB van 14 januari 2013) van toepassing in deze sessie wordt specifiek ingegaan op de rechten en verplichtingen van de leverancier/dienstverlener bij de uitvoering van zijn opdracht. Ook wordt bekeken welke sancties desgevallend aan hem kunnen worden opgelegd.

Kwalitatieve selectie: werken met het UEA en de impliciete verklaring op erewoord **

Bij Europese opdrachten is een verplicht gebruik van het UEA, dat sedert april 2018 elektronisch ter beschikking moet worden gesteld van de deelnemers. Bij Belgische opdrachten is het daarentegen verboden om het UEA te gebruiken en geldt een impliciete verklaring op erewoord.

Beide mechanismen pretenderen een administratieve vereenvoudiging te zijn voor de deelnemers. Maar is dat zo? Alleszins is in de rechtspraak de afwezigheid van het UEA reeds gesanctioneerd met de substantiële nietigheid van de deelname. Tijd voor een diepgravende analyse van beide systemen en hun toepassing in de praktijk, inbegrepen de rechtspraak.

Concessies: wat brengt de nieuwe concessieregelgeving **

Bij concessies wordt er aan de concessiehouder een exclusief exploitatierecht gegeven op het te realiseren werk of dienst. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de exploitatie van een ondergrondse parkings, een zwembaden, een cafetaria bij een sporthal, ...

De nieuwe regelgeving (wet dd 17/6/2016 en KB dd 25/6/2017) is van toepassing op concessies voor werken en op bepaalde dienstenconcessies. De toepassing van de regels op dienstenconcessies is afhankelijk van de geraamde waarde van de concessie. We gaan in deze sessie dus ook dieper in op de verplichting tot ramen en de wijze waarop. Verder staan we stil bij de procedureregels voor het in de markt zetten van concessies die onder of buiten het toepassingsgebied vallen van de nieuwe regelgeving. Zo vrijwaart u de beginselen van eerlijke mededinging en transparantie, teneinde maximale rechtszekerheid en kwaliteit te kunnen waarborgen.

13:10 u
ABC evaluatie offertes en motivering gunning *

De evaluatie van de offertes in het licht van gunningscriteria en de overeenstemming met andere bepalingen uit het (technisch) bestek (onregelmatige offertes) zijn de meest voorkomende gronden van bezwaren en verhaalprocedures.

Absolute prioriteiten om over te gaan tot een gunningsbeslissing zijn: een correct nazicht van de offertes op vlak van regelmatigheden, een correcte weging van de gunningscriteria en het voorzien van een duidelijke en afdoende motivering (loutere puntentoekenning bij de gunningscriteria volstaat bvb. niet als motivering).

Een aanbesteder moet bovendien steeds zijn eigen (plaatsings)regels volgen.

Spreker Manik Peferoen overloopt met u kort de belangrijkste aandachtspunten bij de evaluatie van de ontvangen offertes en de motivering van gunningsbeslissingen.

 • onregelmatigheden, abnormale prijzen, leemtes en verbeteringen
 • toekenning van een gewicht en meegeven van een methodiek (verplicht?)
 • gebruik van subgunningscriteria
 • wat met varianten en opties?
 • dubbele motivering van de evaluatie in de gunningsbeslissing (juridisch en feitelijk)
 • hoe gaat u praktisch te werk?

Wijzigingen tijdens de uitvoering van werken **

In deze opleiding wordt het actuele rechtskader met betrekking tot wijzigingen aan een overheidsopdracht in uitvoering besproken.

In een eerste onderdeel komt het onderscheid tussen de diverse rechtsfiguren (wijziging sensu stricto, aanvullende opdrachten, speling van de hoeveelheden, klachten en verzoeken...) aan bod. In een tweede onderdeel worden de diverse wijzigingshypotheses vervat in de artikelen 37 t.e.m. 38/19 van het KB Uitvoering, en de hieraan verbonden toepassingsvoorwaarden, besproken. In een derde en laatste onderdeel wordt kort ingegaan op de administratieve afhandeling van een wijziging.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan de recente, nationale en internationale, rechtspraak rond het thema. Waar mogelijk worden de diverse hypotheses ook aanschouwelijk gemaakt met voorbeelden uit de praktijk. Verder wordt ook aandacht besteed aan interactiviteit en is ruimte voorzien voor vraagstelling.

Actuele rechtspraak: aandachtspunten plaatsing en gunning **

De inwerkingtreding van het vernieuwde overheidsopdrachtenkader liet op zich wachten, maar sedert 30 juni 2017 mochten we aan de slag met de (vele) nieuwe bepalingen. Nu, praktisch een jaar later is het voor de aanbesteders, ondernemers en eenieder die met de regelgeving aan aanraking komt, vaak nog een kluwen. De toepassing van de wetgeving in de praktijk loopt immers niet altijd even vlot. Ook het reparatie KB, dat in april werd uitgevaardigd, bracht niet de verhoopte duiding.

Het was zodoende wachten op de eerste arresten van de Raad van State waarbij het administratieve rechtscollege een aantal krijtlijnen zou uitzetten inzake de nieuwe regelgeving. Stapsgewijs werden de eerste arresten geveld en die wij verder onder de loep zullen nemen. Houdt de vaste rechtspraak stand of komt er een kentering in de rechtspraak?

Overheidsopdrachten verzekeren **

De verzekeringswetgeving vertoont een aantal aspecten welke moeilijk te verzoenen zijn met de overheidsopdrachten, zodat een aangepast bestek in een specifieke oplossing dient te voorzien.

Deze sessie gaat kort in op overheidsopdrachten voor verzekeringen maar vooral dieper in op verzekeringen als opgelegde verplichting bij andere overheidsopdrachten:

1. verzekeringen als selectiecriterium en middel tot financiële garanties door de kandidaat

2. verzekeringen als gunningscriterium : een beter verzekerde uitvoering van de opdracht biedt ruimere zekerheid

3. verzekeringen als contractuele verplichting vooraleer de uitvoering kan gestart worden.

Tenslotte kunnen verzekeringen ook nog deel uitmaken van het technisch dossier en vormen ze een minimale technische eis waarvan niet mag worden afgeweken.

In deze sessie krijgt u een totaaloverzicht in een notendop.

14:45 u
ABC digitaal plaatsen en verwerken van overheidsopdrachten *

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de FOD BoSa, met als doel om de gunningsprocedures te digitaliseren (https://my.publicprocurement.be ). E-procurement betekent met name de elektronische bekendmaking van overheidsopdrachten (e-notification) en de elektronische ontvangst van offertes (e-tendering). Van publicatie tot gunning en sluiting van de opdracht komt er dus geen papier meer aan te pas. Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten wordt e-procurement - op termijn - verplicht. Dit is dit nu reeds het geval voor de aankoopcentrales en dit najaar voor de overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

Deze sessie gaat in op de relevante bepalingen rond e-procurement in de nieuwe wet én geeft een praktische voorstelling van de werking van het platform. Er is ook aandacht voor het digitaliseren van uw interne werking om zoveel mogelijk paperless te werken.

Sanctiemogelijkheden bij contractuele tekortkomingen van de opdrachtnemer **

In deze opleiding worden de diverse tools besproken waarover u beschikt bij een contractuele tekortkomingen in hoofde van de opdrachtnemer.

In een eerste onderdeel worden de diverse rechtsfiguren (straffen, vertragingsboetes, maatregelen van ambtswege maar ook bvb de korting wegens minderwaarde) van elkaar onderscheiden. In een tweede onderdeel worden de diverse sanctiemogelijkheden in detail besproken. Hierbij wordt telkens aandacht besteed aan (1) wanneer kan een bepaalde sanctie worden opgelegd, (2) wat de juridische basis is en (3) welke procedure moet worden gevolgd. Bij de vertragingsboetes wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid de maximale boete te verhogen. Bij de straffen komen o.m. de nieuwe straffen aan bod in de strijd tegen de sociale dumping. Bij de ambtshalve maatregelen worden de drie mogelijke maatregelen van elkaar onderscheiden, met hun voor- en nadelen en het gepaste toepassingsgebied.

Waar mogelijk worden de diverse hypotheses ook aanschouwelijk gemaakt met voorbeelden uit de praktijk en is er ruimte voor interactiviteit en vraagstelling.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking **

In de sessie ligt de nadruk op de effectieve onderhandelingen, waarbij tips en tricks worden gegeven om te komen tot de beste eindofferte of BAFO. De sessie wordt zeer praktisch opgebouwd met sprekende praktijkvoorbeelden waarbij ook de link wordt gelegd met de opdrachten van beperkte waarden (de aanvaarde facturen), en dit zonder te blijven hangen in een louter juridische benadering. In de marge wordt kort stilgestaan bij de toepassingsgevallen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De motiveringsverplichtingen en de wet op de rechtsbescherming worden kort in het kader van deze procedure belicht.

Opsplitsen in percelen sinds de nieuwe wet **

De nieuwe wetgeving stimuleert de indeling van overheidsopdrachten in percelen, onder meer om KMO's een betere mogelijkheid te geven om deel te nemen aan dergelijke opdrachten. Er wordt vanaf een bepaald bedrag zelfs een bijzondere motivering vereist in geval een opdracht niet in percelen wordt onderverdeeld. Ook bestaan er nieuwe mogelijkheden om het aantal percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund te beperken. Niettemin blijkt het werken met percelen niet altijd even eenvoudig.

In deze sessie wordt stilgestaan bij de wijzigingen in de wetgeving inzake indeling van de opdracht in percelen, onder meer ook op vlak van de raming van de opdracht, de publicatieverplichtingen, etc.

Doorheen de sessie worden aan de hand van praktische voorbeelden de mogelijkheden, voordelen en valkuilen toegelicht.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 14/12/2018 09:30 12:30
vrijdag 14/12/2018 13:30 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • 4Wings
 • Nijverheidsstraat 13
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • 4Wings
 • Nijverheidsstraat 13
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be

Sabine De Smit

Aankoopverantwoordelijke Provincie Oost-Vlaanderen

Roel Van Eetvelt

GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen, Tessa Jordens en Roel Van Eetvelt zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten, en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

Joris Wouters

De vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten bouwde een doorgedreven knowhow en uitgebreide praktijkervaring uit met betrekking tot deze wirwar aan regelgeving en is uitstekend geplaatst om u hierin bij te staan. Uitzonderlijk is dat elke speler bij de vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten terecht kan voor een begeleiding van A tot Z inzake de juridische materie van de overheidsopdrachten.

Christophe Lenders

De vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten bouwde een doorgedreven knowhow en uitgebreide praktijkervaring uit met betrekking tot deze wirwar aan regelgeving en is uitstekend geplaatst om u hierin bij te staan. Uitzonderlijk is dat elke speler bij de vakgroep "Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten" van GSJ Advocaten terecht kan voor een begeleiding van A tot Z inzake de juridische materie van de overheidsopdrachten.

Rudi Claeys

Docent overheidsopdrachten en verzekeringen, Escala

Jens Debievre

Lydian is een full service, onafhankelijk, Belgisch zakenadvocatenkantoor, dat zowel ondernemingen als overheden bijstaat. Ons kantoor telt 75 advocaten en heeft vestigingen te Brussel, Antwerpen en Hasselt. Eén van de sectoren waarop wij ons focussen is de economische overheidsactiviteit, inzonderheid overheidscontracten en -opdrachten. Meer weten? www.lydian.be of bezoek onze LinkedIn-pagina.

Gitte Laenen

GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen, Tessa Jordens en Roel Van Eetvelt zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten, en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

Manik Peferoen

Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van opdrachten van werken, leveringen en diensten. Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als juridisch adviseur bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten in al hun aspecten.

Bart Gheysens

Juridisch adviseur overheidsopdrachten departement Mobiiteit en Openbare Werken

Tessa Jordens

GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten en -contracten, PPS, ruimtelijke ordening, ...), fiscaal en ondernemingsrecht en zorg. Gitte Laenen, Tessa Jordens en Roel Van Eetvelt zijn verbonden aan het Departement Administratief recht en Overheidscontracten, en hebben een ruime kennis en ervaring in alle aspecten van de overheidsopdrachtenmaterie.

Johan Geerts

Johan Geerts is advocaat sinds 2009. Hij combineert ervaring als advocaat met ervaring als medewerker van een grote aanbestedende overheid. Op 1 oktober 2016 startte hij zijn eigen kantoor.

Johan heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema, en onderhoudt een blog op zijn website www.geertsdenayer.be. Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht.

Wim Rasschaert

Rasschaert advocaten werkt uitsluitend voor lokale besturen & non profit. Het kantoor behandelde inmiddels vele vragen: interne en externe verzelfstandiging, organisatieadvies voor openbare besturen, PPS en publiek-publieke samenwerking, fiscale optimalisaties en herfinancieringsoperaties, subsidies, bedrijventerreinen, publiek vastgoedrecht, overheidsopdrachten en -contracten, overheidsbedrijven, juridische en administratieve vereenvoudiging, onteigening, stedenbouw en R.O. alsmede de redactie van regelgeving, tuchtrecht, zakenrecht, etc. Het kantoor telt inmiddels 8 medewerkers en werkt over gans Vlaanderen vanuit de regio Aalst.

Neil Braeckevelt

Crivits & Persyn is een middelgroot Brugs advocatenkantoor dat een gespecialiseerde juridische dienstverlening aanbiedt aan diverse spelers in de publieke en private sector. Het kantoor is actief in verschillende rechtsdomeinen, waaronder het administratief recht.